Zakres działania

Zakres Działania

Przedmiot działalności i kompetencje:

a. Szkoła Podstawowa we Wszechświętem jest szkołą publiczną;
b. nauka w szkole trwa 6 lat;
c. szkoła podstawowa jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;
d. szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
e. w ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian umiejętności;
f. ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach gimnazjalnych;
g. celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne, a w szczególności szkoła:

wprowadza ucznia w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;
wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;
rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśników;
umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
realizuje zadania wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczym,
sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
kształci postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,
upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
szkoła organizuje zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska wynikające z Programu Profilaktycznego, umożliwiając uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii lub etyki.


Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki, ukończenie szkoły w skróconym czasie.
Pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie:

zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
nauczania indywidualnego,
indywidualnych konsultacji,
zajęć terapeutycznych,
porad dla uczniów,
porad i konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.


W razie potrzeby uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Koncepcja pracy szkoły