Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Regulamin rekrutacji

Drukuj

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WSZECHŚWIETEM

 

 Podstawa prawna:

 

1.    Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 2572 ze zm.).

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

3.    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 ze zm.)

4.    Statut Szkoły Podstawowej we Wszechświętem.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Regulamin rekrutacji do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wszechświętem, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do PP , tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do PP w trakcie roku szkolnego. 
  W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Rejestracja kandydatów do PP odbywa się bezpośrednio w szkole.
 4. Rekrutacja do PP prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
 5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Komunikat jest publikowany na stronie internetowej szkoły oraz w tablicy ogłoszeń.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej we Wszechświętem , jako szkołę pierwszego wyboru.

 

§ 2.

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)     szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową we Wszechświętem;

2)     PP – należy rozumieć Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej we Wszechświętem;

3)     dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem;

4)Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

5)     kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w niniejszym regulaminie;

6)liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę dzieci, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

7)liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

8)    wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej we Wszechświętem.

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 

§ 3.

 1. Do PP w roku szkolnym 2014/15 przyjmowani są:

1)     dzieci urodzone w roku 2011 i 2010.

2)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.

2.      Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 1 kwietnia – dotyczy dzieci spoza obwodu.

3.      Wnioski złożone po terminie  będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

4.      Rodzice/opiekunowie, którzy złożyli wnioski niekompletne, lub wypełnione nieprawidłowo będą wezwani w terminie 7 dni do ich uzupełnienia lub poprawienia, pod rygorem ich odrzucenia.

5.      W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje, co do kolejności przyjęcia.

 

§ 4.

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1.      postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

2.      podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

3.      postępowanie odwoławcze;

4.    postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji PP dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

§ 5.

 

 1. Do PP przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie wniosku (załącznik nr 1).
 2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 15 maja poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego PP nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 6.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku 
  o przyjęcie do PP wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony internetowej szkoły.
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 4. Do wniosku dołącza się opcjonalnie:

1)     oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata;

3)orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

4)oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.);

6)  zaświadczenia potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów wymienionych w regulaminie rekrutacji w przypadku ich występowania

5.Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1÷6 składa się w się w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu.

6.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt, 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 § 1 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie prawdy. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie prawdy”.

7.  W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów.

8.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

9.  Kryteria brane pod uwagę przy zapisie dziecka do PP.

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1

Przedszkole znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania          

4

2

Dziecko kontynuuje naukę w przedszkolu.

16

3

Rodzice/opiekunowie pracują zawodowo.

1

4

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 7 godzin.

2

5

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły/ przedszkola.

8

6

Niepełnosprawność kandydata

1

7

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

8

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

9

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

10

Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie

1

11

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

12.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

 

10.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

11.  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości, może zwrócić się do właściwych organów publicznych, instytucji i podmiotów, celem zweryfikowania informacji podanych przez rodziców. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

12.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

 

§ 7.

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie, w formie pisemnej, od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.      Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego, którą wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 30 dni od otrzymania powyższego rozstrzygnięcia.

 

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 9.

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Na potrzeby rekrutacji do szkoły w roku szkolnym 2014/15 kryteria, o których mowa w art. 20 ust.4 ustawy – kryteria samorządowe, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Oleśnica.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.
Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck