Organizacja Pracy

Organizacja Pracy

Osoby - ich funkcje i kompetencje:

Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


Dyrektor szkoły
- Iwona Noworycka jest dyrektorem szkoły a zarazem kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.


Ponadto dyrektor szkoły:


Regulamin Pracy

Regulamin organizacyjny

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
sprawuje nadzór pedagogiczny,
realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, związkami zawodowymi, rodzicami i samorządem uczniowskim.