Szkoła Podstawowa
we Wszech
świętem

Regon 001181937 

NIP 911-17-74-991

56-400 Oleśnica,
Wszechświęte 16 B
tel. 71 314 02 34

 

spwsz@olesnica.wroc.pl

Adres

- nowoczesna sala

- zajęcia SKS

- nauka pływania

- jazda na łyżwach

SPORT

krajowe:

- Warszawa

- Gdańsk

- Kraków

- Krasiejów

- Kłodzko

zagraniczne:

- Drezno

- Berlin

itd.

Wycieczki

Zapewniamy:

o  wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną

o  opiekę psychologa i logopedy

o  przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi ucznia

o  nowoczesną salę gimnastyczną, pracownię komputerową

o  odpowiednio i nowocześnie wyposażone sale lekcyjne

o  tanie i smaczne obiady

o  bezpłatny dojazd do szkoły wraz z opiekunem

o  zajęcia świetlicowe dla uczniów potrzebujących opieki

po zajęciach szkolnych

Wiedza
Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Informacja o sposobie pracy w czasie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej we Wszechświętem

Drukuj

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Rządu RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Informuję, że od 26 października 2020r. zajęcia w szkole dla uczniów klas IV – VIII będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie online głównie z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 Teams.

1.      Zdalne nauczanie realizowane w formie online będzie się odbywało  w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji oraz w formie indywidualnej pracy ucznia pod kierunkiem nauczyciela.

2.       Zajęcia online odbywać się będą zgodnie z planem lekcji i trwać 30 minut, wg następującego rozkładu zajęć:

Nr lekcji

Czas trwania lekcji

 

1 lekcja

8:00 - 8:30

 

przerwa 25 min.

 
 

2 lekcja

8:55 - 9:25

 

przerwa 25 min.

 
 

3 lekcja

9:50 - 10:20

 

przerwa 30 min.

 
 

4 lekcja

10:50 - 11:20

 

przerwa 25 min.

 
 

5 lekcja

11:45 - 12:15

 

przerwa 25 min.

 
 

6 lekcja

12:40 - 13:10

 

przerwa 20 min.

 
 

7 lekcja

13:30 - 14:00

 

przerwa 20 min.

 
 

8 lekcja

14:20 - 15:50

 

przerwa 25 min.

 
 

 

 a)      przerwy zostały wydłużone do 20 min. i 30 min.

b)      powodem jest organizacja pracy szkoły:

- nauczyciele języka angielskiego i religii mają zajęcia w kl. 0-III- tutaj nie ma skróconego czasu pracy (lekcje trwają 45 min.),

- niektórzy nauczyciele pracujący również w innych szkołach muszą mieć czas na przemieszczenie się,

- uczniowie i nauczyciele będą mieli więcej czasu na odpoczynek pomiędzy lekcjami oraz przygotowanie się do kolejnych zajęć.

 3. Procedura realizacji lekcji online:

·         Nauczyciel rozpoczyna zajęcia zgodnie z planem lekcji.

·         Uczniowie zobowiązani są do punktualnego logowanie się na zajęcia .

·         W czasie zajęć online nauczyciel podejmuje decyzje o włączeniu lub wyłączeniu kamerek i informuje o tym uczniów. Nauczyciel uwzględniając np. problemy techniczne, obciążenie łącza internetowego może podjąć decyzję o dalszym sposobie realizacji lekcji.

·         Nauczyciel ma prawo w każdym momencie lekcji wezwać wszystkich uczniów lub wybranych uczniów do włączenia kamerki. Uczeń obowiązkowo włącza kamerkę podczas wypowiedzi.

·         Potwierdzeniem udziału ucznia w zajęciach online jest lista obecności                    w e-dzienniku.

·         Jeżeli z powodu problemów technicznych lub innych losowych wydarzeń uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w całych zajęciach, wówczas uczeń, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany skontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w innej ustalonej przez nauczyciela formie w celu ustalenia obecności na zajęciach.

·         Pedagog i psycholog szkolny w formie online lub innej uzgodnionej z  zainteresowanymi uczniami/rodzicami będą prowadzić konsultacje zgodnie z planem swojej pracy.

·         Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania wychowawcy klasy problemów zdrowotnych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach w formie zdalnej.

4.      Nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjne będą również realizowane zdalnie, w formie zajęć online według wcześniejszego planu.

5.      Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu.

Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności określą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Uczniowie zostaną poinformowani o zakresie materiału programowego i zasadach oceniania na pierwszej lekcji zdalnego nauczania danego przedmiotu.

6.      W przypadku braku swobodnego dostępu ucznia do komputera w domu w czasie lekcji online, w sytuacjach szczególnych i w miarę możliwości szkoły istnieje możliwość wypożyczenia laptopa z zasobów szkolnych.

7.      W czasie zdalnego nauczania bieżący kontakt szkoły z rodzicami uczniów będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Rodzice uczniów proszeni są o pozostawanie z wychowawcami w bieżącym kontakcie. Zebrania z rodzicami uczniów organizowane będą w formie zdalnej, w terminach podanych w kalendarzu roku szkolnego (w wyjątkowych sytuacjach terminy mogą ulec zmianie).

Wychowawca w porozumieniu z rodzicami uczniów wybiera platformę, na której zorganizowane będzie zebranie.

8.      Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest e-dziennik oraz Microsoft 365 Teams. Uczniowie i rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny.

Nie pozostawiamy Państwa i uczniów bez pomocy pedagogicznej. Do dyspozycji są nauczyciele wychowawcy, pedagog oraz psycholog szkolny w godzinach swojej pracy.

W przypadku nurtujących Państwa pytań dotyczących kształcenia na odległość w naszej Szkole proszę o kontakt za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie 71 314 02 34.

                                                         

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                         Robert Nowosad

 

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck